Regulamin konkursu „Pobyt w Apartamencie Day Spa Rosa”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs „wygraj pobyt w apartamencie Day spa Rosa” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Day Spa Rosa z siedzibą w Istebnej 1643,43-470 Istebna (zwaną dalej „Organizatorem”). Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu.

2. Fundatorem nagród jest Day Spa Rosa Istebna 1643, 43-470 Istebna (zwany dalej: Fundatorem). 3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów z wyłączeniem:

a) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,

b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,

c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

 

§ 2 Czas trwania Konkursu

Konkurs jest organizowany przez Organizatora od 05.09.23 do dnia 29.09.23. Godzina będzie ustalona kilka dni wcześniej w poście na naszym istna i face.

 

§ 3 Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osoby nagrodzonej, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą 3 osoby (właściciel, menager, pracownik)

 

§ 4 Nagroda

1. W Konkursie przewidziany jest Pobyt w Apartamencie Day Spa Rosa (jedna doba hotelowa) dalej „Nagroda”).

 

2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagrody w pieniądzu.

3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.

4. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagrody, która nie została im przyznana są wyłączone.

 

§ 5 Przebieg konkursu

1. Konkurs zostanie opublikowany dnia 29.09.23r na insta i faceebook.

2. Zadaniem Uczestników Konkursu jest ,,warunki konkursu w poście na insta i faceebook.

3. Spełnienie przesłanek opisanych w § 5 pkt 2 Regulaminu oraz podanie odpowiedzi pod postem oznacza przystąpienie do Konkursu oraz akceptację jego warunków.

4. Po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu, spośród wszystkich prawidłowo nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa wylosuje laureata na pobyt w apartamencie Day Spa Rosa.

5. Laureat wyłonionych w trybie określonym w pkt 4 powyżej i po spełnieniu przesłanek, o których mowa w § 6 poniżej otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt § 4 Regulaminu.

§ 6 Odbiór nagrody

1. O przyznaniu Nagród laureat zostanie poinformowany na maila najpóźniej w ciągu 48 godzin od zakończenia konkursu. Informacja o odbiorze nagrody zostanie wysłana ze skrzynki kontakt@daysparosa.pl na adres mailowy, z którego nadesłał swoje potwierdzenie udziału w konkursie.

2. Laureat zobowiązany jest odebrać wiadomość i potwierdzić tą samą drogą, że wiadomość tę otrzymał. Laureat zostanie poproszony o podanie swoich danych niezbędnych do przesłania mu wszelkich informacji związanych z wydaniem i odbiorem Nagrody. Na odpowiedź od danego laureata Organizator będzie czekać 3 dni robocze od momentu wysłania mu informacji za pośrednictwem skrzynki e-mail, o której mowa w pkt 1 powyżej. 3. Jeżeli odpowiedzi, o której mowa w ustępie powyżej, nie uda się uzyskać ze strony laureata, Nagroda przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej.

5. Organizator w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (tekst jedn.: Dz.U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm.), przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureat Konkursu spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia laureata Konkursu, publikacji namieszania/konkurs oraz facebookowym fanpage’u” i instagramie , wydania nagrody, rozliczenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania i żądania usunięcia.

3. W celu odebrania nagrody, laureat Konkursu powinien podać Organizatorowi swoje dane osobowe i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie dla celów realizacji Konkursu. Podanie danych osobowych jest przy tym dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy laureat odmówi podania danych lub odmówi wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, Organizator będzie miał prawo odmówić wydania nagrody takiemu laureatowi.

4. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej do 10 dni roboczych od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 10 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji.

5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,

b) nie doręczenie/przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania providerów usług internetowych, a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez Uczestników zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem.

7. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

8. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu. 9. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.daysparosa.pl

10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu, z zastrzeżeniem że zmiany nie mogą wprowadzać rozwiązań mniej korzystnych dla uczestników Konkursu niż te przewidziane w pierwotnej wersji Regulaminu.

 

Beauty

Znajdź nas:  

Zadzwoń:  

+48 508 627 918

Godziny otwarcia:
pn.-pt. 8.00-18.00 | sb. 8.00-15.00

Masaże i zabiegi pielęgnacyjne możliwe po godz. 18.00, po wcześniejszej rezerwacji.

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.